„PROIECT ROSE-FIN”
Performanță academică – carieră de succes

Schema de Granturi Necompetitive pentru universitati – SGU NC II

Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE), Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori (FABBV)

Titlul subproiectului: Cresterea performantei academice In Invatamant superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-fin)

Acord de grant nr. AG 220/SGU/NC/II/18.09.2019

Durata de implementare: 24 luni (18 septembrie 2019 – 17 septembrie 2021)

Grupul tinta estimat al proiectului este de 320 de studenti Inmatriculati In anul I de studii, ciclul licenta, forma Invatamant cu frecventa, la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din Academia de Studii Economice din Bucuresti, studenti aflati Intr-o situatie asociata cu risc ridicat de abandon universitar sau care apartin unor grupuri dezavantajate.

Rezumatul proiectului: Proiectul isi propune identificarea si analiza cauzelor ce stau la baza fenomenului de abandon al studiilor universitare dupa si/sau In primul an de studii, precum si prevenirea, respectiv reducerea riscului de abandon universitar Inregistrat la nivelul studentilor din anul I, ciclul licenta, Invatamant cu frecventa, de la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori (FABBV) din Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE), In scopul cresterii performantei academice In Invatamantul superior din domeniul financiar.

Obiectivul general al proiectului consta In crearea si implementarea unui program de Imbunatatire a performantelor academice ale studentilor Inmatriculati In anul I de studii, ciclul licenta, la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din Academia de Studii Economice din Bucuresti, In vederea cresterii ratei de retentie In primul an de studii universitare, a promovabilitatii, angajabilitatii si ocupabilitatii acestora pe piata muncii, prin furnizarea unui set integrat de activitati de tipul celor remediale, de coaching, dezvoltare personala, Indrumare si sprijin (tutorat), consiliere profesionala si orientare In cariera unui numar de 320 de studenti, Inmatriculati In anul I de studii universitare si aflati Intr-o situatie asociata cu risc ridicat de abandon al studiilor universitare.

In vederea atingerii obiectivului general au fost conturate 3 obiective specifice, respectiv:
OS1. Reducerea numarului de studenti care abandoneaza, la finele primului an de studii, studiile universitare de licenta de la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori prin implicarea unui numar de 200 de studenti care se afla Intr-o situatie asociata cu risc ridicat de abandon al studiilor universitare In activitati remediale;
OS2. Asigurarea unui cadru de Invatare calitativ si cresterea ratei de promovabilitate a studentilor Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori la finalul primului an de studii de la 80,83% (valoare Inregistrata la finele anului universitar 2017-2018) la 81,83% pentru fiecare dintre cei doi ani universitari pe parcursul carora se va implementa proiectul, respectiv 2019-2020 si 2020-2021;
OS3. Imbunatatirea competentelor socio-profesionale ale studentilor si cresterea gradului de adaptabilitatea a acestora la cerintele pietei muncii pentru un numar de 320 de studenti din grupul tinta. In vederea atingerii obiectivelor proiectului va fi implementat un set de 9 activitati, In conformitate cu cerintele si specificatiile Ghidului Aplicantului aferent ROSE, ale strategiei institutionale, precum si cu particularitatile grupului tinta – 320 studenti din anul I, ciclul licenta, Invatamant cu frecventa, de la FABBV. Resursele umane includ 20 de experti (management si implementare) si 10 studenti In regim de voluntariat, iar cele financiare ajung la 700.487,98 lei, dintre care 31.270,00 lei pentru resurse materiale achizitionate).

Activitatile proiectului:
ACTIVITATEA I. Campanii de constientizare privind riscurile asociate abandonului studiilor universitare In randul studentilor din anul I ai Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
ACTIVITATEA II. Dezvoltarea si Imbunatatirea performantelor academice prin implementarea unor programe remediale pentru studenti
ACTIVITATEA III. Dezvoltarea unui program de Indrumare si sprijin (tutorat) pentru studenti
ACTIVITATEA IV. Activitati de consiliere profesionala si orientare In cariera pentru studenti.
ACTIVITATEA V. Proiectarea si implementarea activitatilor de coaching, dezvoltare personala si dezvoltarea competentelor socio–emotionale pentru studenti.
 Activitatea VI. Organizarea a doua ateliere de lucru pentru schimbul de bune practici si dezvoltarea competentelor pentru 40 de studenti
Activitatea VII. Organizarea a opt vizite de studii pentru 80 de studenti
Activitatea VIII. Dotare
Activitatea IX. Managementul proiectului

Contact:
Director grant: Conf.univ.dr. Georgiana Camelia GEORGESCU (CREȚAN) – georgiana.cretan@fin.ase.ro

Responsabil activități remediale grup țintă:
Conf.univ.dr. Lucian ȚÂȚU – lucian.tatu@fin.asae.ro
Lect.univ.dr. Radu CIOBANU – radu.ciobanu@fin.ase.ro